شماره تماس دانشگاه :  84224
نام و نام خانوادگی  :  سید مهدی باباپور

سمت  : 
کارشناس آموزش

رشته های مربوطه  : 
آموزش زبان انگلیسی- آموزش زبان فارسی

شماره تماس داخلی  : 3224

آدرس پست الکترونیک آموزش زبان انگلیسی : 
karshenas23@jonoub.tpnu.ac.ir
آدرس پست الکترونیک آموزش زبان فارسی:   karshenas24@jonoub.tpnu.ac.ir  

نام و نام خانوادگی: مرضیه سادات احدی

سمت
: کارشناس آموزش

رشته های مربوطه:روان شناسی عمومی  وبالینی ( کارشناسی ارشد )- آموزش محیط زیست

شماره تماس داخلی:
3215

آدرس پست الکترونیک karshenas19@jonoub.tpnu.ac.ir:

نام و نام خانوادگی : مهدی جنانی

سمت  :  کارشناس آموزش

رشته های مربوطه  :    علوم تربیتی ( کارشناسی )

شماره تماس   :    3226

آدرس پست الکترونیک  :    karshenas1@jonoub.tpnu.ac.ir
 
نام و نام خانوادگی  :  فاطمه سادات عبدالله زاده

سمت  :  کارشناس آموزش 

رشته های مربوطه  :     روان شناسی حروف الف- ش ( کارشناسی )

شماره تماس داخلی  :     3247

آدرس پست الکترونیک  :   karshenas2@jonoub.tpnu.ac.ir

 
نام و نام خانوادگی  :  محمد فلاح نژاد

سمت  : 
کارشناس آموزش

رشته های مربوطه  :   
  روان شناسی حروف ش -ی( کارشناسی )

شماره تماس داخلی  :    
3250

آدرس پست الکترونیک  :    
karshenas41@jonoub.tpnu.ac.ir
نام و نام خانوادگی  :  یعقوب خسروی

سمت  :  کارشناس آموزش

رشته های مربوطه  :     تربیت بدنی ، کتابداری ، تاریخ  -( کارشناسی)


شماره تماس داخلی  :   3229

آدرس پست الکترونیک تربیت بدنی :   karshenas3@jonoub.tpnu.ac.ir

آدرس پست الکترونیک تاریخ :   karshenas4@jonoub.tpnu.ac.ir

آدرس پست الکترونیک  کتابداری:  karshenas5@jonoub.tpnu.ac.ir  
 
نام و نام خانوادگی  :  منصوره حدادی راد

سمت  :  کارشناس آموزش

رشته های مربوطه  :     مترجمی زبان انگلیسی - ( کارشناسی )

شماره تماس داخلی  :   3219

آدرس پست الکترونیک  :   karshenas6@jonoub.tpnu.ac.ir
نام و نام خانوادگی  :  تهمینه کامیاب

سمت  :  کارشناس آموزش

رشته های مربوطه  :     ادبیات عرب- ادبیات فارسی ( کارشناسی)

شماره تماس داخلی  :   3222

آدرس پست الکترونیک  ادبیات عرب :    karshenas10@jonoub.tpnu.ac.ir

آدرس پست الکترونیک ادبیات فارسی:      karshenas9@jonoub.tpnu.ac.ir
نام و نام خانوادگی  :  معصومه یوسفی

سمت  :  کارشناس آموزش

رشته های مربوطه  :  جغرافیا،ادبیات انگلیسی، کارشناسی ناپیوسته( کارشناسی)

شماره تماس داخلی  :   3221

آدرس پست الکترونیک جغرافیا :   karshenas7@jonoub.tpnu.ac.ir 

آدرس پست الکترونیک ادبیات انگلیسی: karshenas8@jonoub.tpnu.ac.ir

آدرس پست الکترونیک کارشناسی ناپیوسته:
نام و نام خانوادگی  :  مونا کرمی

سمت  :  کارشناس آموزش

رشته های مربوطه  :     علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی ) ادبیات فارسی ( کارشناسی ارشد)

شماره تماس داخلی  :   3225

آدرس پست الکترونیک برنامه ریزی درسی : karshenas22@jonoub.tpnu.ac.ir

آدرس پست الکترونیک ادبیات فارسی:  karshenas21@jonoub.tpnu.ac.ir   
نام و نام خانوادگی  :  عبداله نوری فرد

سمت  :  کارشناس آموزش 

رشته های مربوطه  :     تربیت بدنی (کارشناسی ارشد )

شماره تماس داخلی  :   3217

آدرس پست الکترونیک  : karshenas37@jonoub.tpnu.ac.ir   
نام و نام خانوادگی  :  لیلا افسوسی

سمت  :  کارشناس آموزش 

رشته های مربوطه  :      جغرافیا ( کارشناسی ارشد )

شماره تماس داخلی  :    3214

آدرس پست الکترونیک  :    karshenas34@jonoub.tpnu.ac.ir
نام و نام خانوادگی  :  صفیه قنبری

سمت  :  کارشناس آموزش

رشته های مربوطه  :       زبان شناسی همگانی - تاریخ ایران ( کارشناسی ارشد )

شماره تماس داخلی  :   3223

آدرس پست الکترونیک زبان شناسی همگانی : karshenas32@jonoub.tpnu.ac.ir
آدرس پست الکترونیک تاریخ ایران:   karshenas33@jonoub.tpnu.ac.ir   
نام و نام خانوادگی  :  آمنه کیانی

سمت  :  کارشناس آموزش

رشته های مربوطه  :     علوم تربیتی (مدیریت آموزشی - تاریخ فلسفه آموزش و پرورش)( کارشناسی ارشد )

شماره تماس داخلی  :    3216

آدرس پست الکترونیک  مدیریت آموزشی: karshenas25@jonoub.tpnu.ac.ir

آدرس پست الکترونیک تاریخ فلسفه آموزش و پرورش:  karshenas26@jonoub.tpnu.ac.ir  
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.