کارشناسان رشته مقطع کارشناسی ارشد

شماره تماس دانشگاه :  84224000                                                                                                                      
    
     

نام و نام خانوادگی:  آقای عبداله نوری فرد 

سمت:
کارشناس مسئول 
آموزش مقطع کارشناسی ارشد

شماره تماس مستقیم:
88804866

آدرس پست الکترونیک :

نام و نام خانوادگی: خانم مرضیه سادات احدی

سمت:
کارشناس آموزش

رشته های مربوطه:
روان شناسی عمومی  وبالینی ( کارشناسی ارشد )- آموزش محیط زیست


شماره تماس داخلی:
3215

آدرس پست الکترونیک
 :

نام و نام خانوادگی  :  آقای سیدمهدی باباپور 

سمت
 کارشناس آموزش

رشته های مربوطه  :    زبانشناسی همگانی -مدیریت راهبردی-زبان و ادبیات فارسی ( کارشناسی ارشد)

شماره تماس داخلی
  :3223

آدرس پست الکترونیک برنامه ریزی درسی  : 

آدرس پست الکترونیک ادبیات فارسی  :   
 

نام و نام خانوادگی  :  


سمت
  : 
کارشناس آموزش 

رشته های مربوطه
  :    
تربیت بدنی  کلیه گرایش ها(کارشناسی ارشد )

شماره
تماس داخلی:   
3217

آدرس پست الکترونیک 

 

نام و نام خانوادگی   :  خانم لیلا افسوسی

سمت  :  کارشناس آموزش 

رشته های مربوطه  :      جغرافیا ( کارشناسی ارشد)-تاریخ ایران دوره اسلامی(کارشناسی ارشد)

شماره تماس داخلی :      3214

آدرس پست الکترونیک :

نام و نام خانوادگی  :  خانم سمیه  طیبی


سمت  :  کارشناس آموزش


رشته های مربوطه:
 -ادبیات کودک و نوجوان-

علوم تربیتی گرایش های مدیریت آموزشی - تاریخ فلسفه آموزش و پرورش
شماره تماس
داخلی
     3216

آدرس پست الکترونیک  مدیریت آموزشی 
:
آدرس پست الکترونیک تاریخ فلسفه آموزش و پرورش 
نام و نام خانوادگی  :  خانم فاطمه قربانی

سمت  : کارشناس آموزش

رشته های مربوطه)  : ( الهیات )فلسفه و کلام- اخلاق اسلامی-فلسفه اخلاق - فقه و مبانی حقوق-نهج البلاغه(کارشناسی ارشد)

شماره تماس داخلی :3245

آدرس پست الکترونیک فلسفه و کلام اسلامی    
آدرس پست  الکترونیک اخلاق اسلامی   
نام و نام خانوادگی  :  خانم اکرم امیر آتشانی

سمت  :  کارشناس آموزش

رشته های مربوطه ) :    الهیات (تاریخ تشییع- 
علوم قرآن و حدیث ( کارشناسی ارشد (

شماره تماس داخلی :      3235


آدرس پست الکترونیک  تاریخ تشیع :
 

آدرس پست الکترونیک علوم قرآن :

نام و نام خانوادگی  :  خانم لیلا قلی زاده

سمت  :  کارشناس آموزش 


رشته های مربوطه  :     حقوق خصوصی- حقوق جزا و جرم شناسی  -حقوق بین الملل(کارشناسی ارشد
(

شماره تماس داخلی :
      3239

آدرس پست الکترونیک حقوق خصوصی : 


آدرس پست الکترونیک حقوق جزا و جرم شناسی : 

نام و نام خانوادگی  :  خانم فهیمه حمدالله زاده

سمت  :  کارشناس آموزش 

رشته های مربوطه : آموزش زبان انگلیسی -آموزش زبان فارسی-ادبیات عرب- برنامه ریزی درسی (کارشناسی ارشد
(

شماره تماس داخلی :
      3224

آدرس پست الکترونیک آموزش زبان فارسی : 


آدرس پست الکترونیک آموزش زبان انگلیسی  : 


نام و نام خانوادگی :

سمت : کارشناس آموزش

رشته های مربوطه :                                                                                                         

شماره تماس داخلی : 
                                                                                                                  
                                    
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما