شماره تماس دانشگاه :  84224

نام و نام خانوادگی  :  اشرف رضایی

سمت  :  کارشناس آموزش

رشته های مربوطه  :  حقوق بین الملل ، فقه ومبانی حقوق (کارشناسی ارشد)

شماره تماس داخلی :    3236

آدرس پست الکترونیک :   
آدرس پست الکترونیک

نام و نام خانوادگی: مرضیه سادات احدی

سمت:
کارشناس آموزش


رشته های مربوطه:
روان شناسی عمومی  وبالینی ( کارشناسی ارشد )- آموزش محیط زیست


شماره تماس داخلی:
3215


آدرس پست الکترونیک
 :

نام و نام خانوادگی  :  مونا کرمی

سمت کارشناس آموزش

رشته های مربوطه  :     علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی ) ادبیات فارسی ( کارشناسی ارشد(

شماره تماس داخلی  :3235

آدرس پست الکترونیک برنامه ریزی درسی  : 

آدرس پست الکترونیک ادبیات فارسی  
:   
 

نام و نام خانوادگی  :  عبداله نوری فرد

سمت  :  کارشناس آموزش 

رشته های مربوطه  :     تربیت بدنی (کارشناسی ارشد )

شماره تماس داخلی:    3217

آدرس پست الکترونیک 

 

نام و نام خانوادگی  :  لیلا افسوسی

سمت  :  کارشناس آموزش 

رشته های مربوطه  :      جغرافیا ( کارشناسی ارشد)

شماره تماس داخلی :      3214

آدرس پست الکترونیک :

نام و نام خانوادگی  :  آمنه کیانی

سمت  :  کارشناس آموزش

رشته های مربوطه  : علوم تربیتی (مدیریت آموزشی )- تاریخ فلسفه آموزش و پرورش ( کارشناسی ارشد (

شماره تماس داخلی     3216

آدرس پست الکترونیک  مدیریت آموزشی  :
آدرس پست الکترونیک تاریخ فلسفه آموزش و پرورش 

نام و نام خانوادگی  :  میترا نصیریان

سمت  : کارشناس آموزش

رشته های مربوطه)  : ( الهیات )فلسفه و کلام- اخلاق اسلامی-تاریخ ایران(کارشناسی ارشد)

شماره تماس داخلی :3245

آدرس پست الکترونیک فلسفه و کلام اسلامی    
آدرس پست  الکترونیک اخلاق اسلامی   
 

نام و نام خانوادگی  :  اکرم امیر آتشانی

سمت  :  کارشناس آموزش

رشته های مربوطه ) :    الهیات (تاریخ تشیع- نهج البلاغه- علوم قرآن ( کارشناسی ارشد (

شماره تماس داخلی :      3235

آدرس پست الکترونیک  تاریخ تشیع :
آدرس پست الکترونیک نهج البلاغه :
آدرس پست الکترونیک علوم قرآن :

  

نام و نام خانوادگی  :  لیلا قلی زاده

سمت  :  کارشناس آموزش 

رشته های مربوطه  :     حقوق خصوصی- حقوق جزا و جرم شناسی -زبان شناسی همگانی(کارشناسی ارشد (

شماره تماس داخلی :      3239

آدرس پست الکترونیک حقوق خصوصی : 
آدرس پست الکترونیک حقوق جزا و جرم شناسی : 

نام و نام خانوادگی  :  فهیمه حمدالله زاده

سمت  :  کارشناس آموزش 

رشته های مربوطه  :     آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان فارسی (کارشناسی ارشد (

شماره تماس داخلی :      3224

آدرس پست الکترونیک آموزش زبان فارسی : 
آدرس پست الکترونیک آموزش زبان انگلیسی  : 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.