:.
پیام تبریک انتخاب خانم دکتر بلقیس روشن به ریاست انجمن علمی زبان شناسی ایران


انتخاب سرکار خانم دکتر بلقیس روشن از اعضای محترم هیأت علمی گروه زبان شناسی  را به ریاست انجمن علمی زبان شناسی ایران تبریک عرض
می نماییم.  
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر