1401/8/3 سه‌شنبه مبالغ وام شهریه صندوق رفاه
**مبالغ وام شهریه صندوق رفاه**
وام شهریه کارشناسی
دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور می توانند در ۸ ترم مبلغ30,000,000 میلیون ریال (سه میلیون تومان) از وام دانشجویی دانشگاه استفاده نمایند.
 وام شهریه کارشناسی ارشد
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور می توانند در ۴ ترم هر ترم مبلغ 50٫000٫000 ریال (پنج میلیون تومان ) از وام دانشجویی دانشگاه استفاده نمایند.
وام شهریه دکتری
دانشجویان دکتری دانشگاه پیام نور نیز در ۸  ترم  مبلغ 75٫000٫000 ریال هفت و نیم میلیون تومان ) از وام دانشجویی دانشگاه استفاده نمایند.

         آدرس شبکه اجتماعی ایتا  :  دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب
https://eitaa.com/prtpnu
روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب